tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A pussy
Look a Shane Doucette he's a pussy.
viết bởi Clarkie55 15 Tháng một, 2014