tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

shape of a pear chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?