tìm từ bất kỳ, như là cunt:

shape of a pear chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?