tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
noun. A negative term synonymous with crap, shit, etc.
Sara: Dan did you remember to feed the Dog?

Dan: Ah, she-ite! I totally forgot.
viết bởi Matt_D 24 Tháng chín, 2006