tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something your grandma says to "compliment" something cute or ambigious
You don't want your grandma saying the shirt is "sheekeedeekee"...time to get a new wardrobe...
viết bởi shorty 17 Tháng hai, 2005
 
2.
1.totally fabulous.
2.Sheeker
that resol is sheekeedeekee
viết bởi dax 05 Tháng tư, 2003