tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
shit; cigarettes; <something> sucks (see: "haggard tittie"; tired; sick; old;
I feel like sheizen. Let's go have a sheizen. Greg looks like sheizen.
viết bởi J.Q.T. 20 Tháng mười, 2003