tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
If it wore a yellow dress you would think it was the sun.
"No lipids in the library shellzb"
viết bởi macky 20 Tháng chín, 2003