tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
1. (noun) rusty nails
2. the best thing that has ever happened to you.
When I scored the game winning goal I was "OOO that was shiggin' higgin' lygar!"
viết bởi Ma-Rak 04 Tháng mười một, 2007

Words related to shiggin' higgin' lygar

biotch borat phrase whore slut boots stuff-whore