tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
This Shit is Crackin.

This party is about to be dope.
Yo this party is shikackin.

Tonight is about to be shikackin
viết bởi b-dub12 15 Tháng mười, 2008

Words related to shikackin

bumpin crackin going down hyphy poppin