tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pej. - Describing a bald ponce with a penchant for camp clothing.
Big gay Jon is a shiny-trousered gimp.
viết bởi Anonymous 24 Tháng tư, 2003