tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Ghetto slang of shit
viết bởi Christy 12 Tháng hai, 2003
 
2.
street slang for meth
hey homeboi got any shiot
viết bởi P.T Kt Bec 15 Tháng mười, 2006