tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A slang term for shit
"what up homie"? "shird"
viết bởi West Helltown 13 Tháng tám, 2003