tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

shirt tuck chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?