tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
aka shit... prounounced as SHY-SUN

Jay: i lost d car keys bro

Aaron: OH SHISON!

viết bởi MishMash#01 28 Tháng bảy, 2006

Words related to shison

oh shit shit shite shiza shizzle