tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when you shit so fast and hard you get a natural high.
When this Happy meal comes out, I'm gonna get a shit high!!
viết bởi magikjohnson 12 Tháng mười, 2010