tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
getting yourself in deep shit.
SHIT ON A STICK!!!! I FORGOT ABOUT THE DAMN TEST TODAY!
viết bởi that magic bullet dude 14 Tháng tám, 2005