tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When someone wipes their anus from back to front getting fecal matter on their testicals hence the name shit sacker
Jim said that he got some shit on his nutsack by wiping his ass from back to front so we gave him the name shit sacker
viết bởi dafox10 23 Tháng mười, 2013