tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
the intense sadness when you find out that you have no e-mail.
Why so blue?
I did not get any e-mail.
Shit, man!
viết bởi Reagan Santmyer 31 Tháng bảy, 2006

Words related to shit, man

blue e-mail sadness unbelievable why? blues