tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

shit's on the bog chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?