tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who is intoxicated with shit.
That John is such a shitaholic man....even his pets aren't safe.
viết bởi lighterfuel 17 Tháng mười, 2009