tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1) a japanese mushroom
2) used by little children, too scared to actually say shit
1) mmm we're having shitake soup tonight!
2) oh my god! shitake, you scared me!
viết bởi jengabenga 12 Tháng mười, 2008