tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Very good, very atractive. Mark by tasteful simplicity. Being beyond the average.
What a shitapulous day!
viết bởi Your Mom 22 Tháng bảy, 2003