tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
a shitty video
I've seen all of her stupid shiteos on youtube.
viết bởi jbj1313 03 Tháng tám, 2010