tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a) the state of being said, "shit faced"
"I want to spend a night of shitfacedness with you."
viết bởi frank richeldson 29 Tháng tư, 2008