tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
gigantic culmination of turd
Happy Birthday, Mister Fool - I left it floating there for you - a gargantual SHITLOG!
viết bởi Al Bombz 11 Tháng chín, 2003