tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A more accurate word for junkmail.
After registering to a website, I began recieving loads of shitmail.
viết bởi raspberry (lust) muffin 21 Tháng năm, 2005

Words related to shitmail

pooptag poop tag poop-tag scatmail shittag terdpics