tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a person who eats shit and is an idiot
1.peter is such a shitnul.
2.get lost ya shitnul!
viết bởi im a ninja!!! 22 Tháng tám, 2009

Words related to shitnul

dumbass eat shit emma lenton idiot shit eater