tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
shit
Amanda took a shitoko!
viết bởi gspot_88 09 Tháng ba, 2009

Words related to shitoko

defaction dump feces poop shit