tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When all the public toilets at an event are too full.
The porta-potties at Burning Man were a total shitorama.
viết bởi blelnard frubish 16 Tháng hai, 2010
 
2.
when everything turns to shit.
The party was a total shit o rama last night!
viết bởi roomate s dirty girl 10 Tháng năm, 2011