tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to have anal sex with
Damn I sure would like to shitterbang her!
viết bởi Assman8 11 Tháng chín, 2003