tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
sweating it, tense, frightened, worried, anxious, high strung, having kittens, gun-shy, keyed-up,
Unprepared and before an audience, he was shitting it.
viết bởi Paris Morgan 25 Tháng ba, 2008