tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of masturbating while taking a shit.
Johnny just came back from shmasturbating n the bathroom.
viết bởi Matthew Kessler 22 Tháng mười, 2013