tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when you have a little bit of something that runs down your lip/chin
look at that shmatter all up in his grill
viết bởi Tom Cole 25 Tháng hai, 2008