tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To cut in line, or traffic. To hagle a price. shimy sneaky
"I am about to shmeagal into this parking spot."
viết bởi Celine Dizon 04 Tháng chín, 2008