tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A face known to look somewhat like this, :7.
"Erica had a shmirky like face like this, ":>""
viết bởi Grahambentz 25 Tháng mười một, 2007