tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Shoot my one refers to asking someone to fight you.
Guy1: Insult
Guy2: Shoot my one

OR

Guy1: Insult
Guy2: You ain't gone shoot my one.
viết bởi KxHacks 02 Tháng mười hai, 2012