tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
"So how long were you with Chris?" "Eight months." "So, did you let him shoot the club up?" "Maybe a few times."
viết bởi D.Toppin 11 Tháng chín, 2012