tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To ejaculate; to come.
My girlfriend was so hot looking last night, she made me really shoot the goo.
viết bởi nwhouston 27 Tháng một, 2008

Words related to shoot the goo

come cum ejaculate ejaculation goo