tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
another way of sayin "fall off"

i.e. in the "game" or life
"he done fucked up dat nigga shootin bags"
viết bởi chris smith 31 Tháng mười hai, 2003