tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Defecating; taking a shit on the toilet.
It's taking Mr. Fanelli a long time in the bathroom. He must be shooting turdbirds in the ceramic firing range!
viết bởi pentozali 28 Tháng tám, 2010