tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

shopping centre chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?