tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Shorteh is a slight slang term for Shorty, but in more of a cool, chilled out sense.
1. "Whatup Shorteh!"
2. "Hey Shorteh, fancy knockin boots!?"
viết bởi XM4ST3RX 29 Tháng tư, 2005