tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Means boy in Japanese, alternate spelling of shonen.
Shinji Ikari is a shounen.
viết bởi Anime Guy 05 Tháng mười, 2004