tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

shout when spotting a one headlight car chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?