tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
when something is really cool or fun
" Oh sphincter! I wanna go!"
viết bởi Binky 17 Tháng tư, 2003