tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The sound you make to simulate hitting somebody so hard their teeth rattle.
You man I smacked that beyatch so hard. It was like shplagit and the ho went down.
viết bởi Drip 06 Tháng năm, 2003