tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
apparently the most random word in the world!?
Dan: "NARGH, Shpleen!"
viết bởi ................................................. 24 Tháng tám, 2007

Words related to shpleen

fesces nargh pigeon spleen