tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
irreversebly screw up something
I'm sorry, I shruted the sales call.
Ya you did.
viết bởi shikaka 17 Tháng hai, 2008