tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A MacGruber Classic: A soon-to-be infamous snarky comeback
"Shut Your Butt"
viết bởi Daylo 04 Tháng năm, 2010