tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Alternate word for bangin, decent, da truth etc
Yo her prom dress was sickning!
viết bởi D Nyce 17 Tháng một, 2004
 
2.
Another word for P.H.A.T!
Those new Jordan's are sickning!
viết bởi Anonymous 01 Tháng tám, 2003