tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1) Arabic word for Friend

2) Arabic slang for Moonshine
1) Hey Sideek - what up?

2) Pour me another Sideeki and Coke.
viết bởi JTK703 11 Tháng sáu, 2007

Words related to sideeki

alcohol friend mate moonshine sideek